942, Allée du Mont Grand Matoury | 97351 Matoury

           Uw huisarts heeft u aangeraden om een afspraak te maken met een psycholoog of u voelt zelf dat u dit nodig heeft ? In onze praktijk ‘le Cabinet de Psychologie et Psychothérapie’, behandelen we de psychologische problemen van onze patiënten zowel in individuele, in echtpaar alsook in groepstherapie met behulp van verschillende technieken. De techniek wordt gekozen volgens de problemen en doelen van de patiënt. Het kan om een kortdurend ondersteunende contact gaan, een psychoanalytische psychotherapie, een cognitieve gedragstherapie, een client centered benadering, een systeemtherapie of een groepstherapie. De psychologen die bij de ‘Cabinet de Psychologie et Psychothérapie’ werkzaam zijn, zijn allemaal geregistreerd in een beroepsstaatsregister. Omdat u wellicht vragen over heeft over psychologie en psychotherapie hebben we op deze site geprobeerd deze zoveel mogelijk te beantwoorden.

 

 

Eerste contact

 

Het kan wenselijk maar niet noodzakelijk zijn om eerst uw huisarts te bezoeken voordat u contact met ‘le Cabinet de Psychologie et Psychothérapie’ opneemt. Een afspraak maken kunt u telefonisch doen. Waarschijnlijk zult u eerst contact krijgen met het secretariaat waar u uw gegevens kunt doorgeven waarna een psycholoog u terug zal bellen. Zowel bij het secretariaat als bij de psycholoog kunt u in het Nederlands spreken. Als u het antwoordapparaat hoort, laat dan uw gegevens achter en u zult zo snel mogelijk worden teruggebeld. Aan de telefoon zal de psycholoog u vragen of u voor een individueel contact komt of voor een relatietherapie. Op de praktijk ontvangen wij volwassenen vanaf 18 jaar.

 

 

De eerste afspraak

 

Tijdens de eerste afspraak gaat de psycholoog met u praten over de reden van uw komst. Aan het einde van het gesprek naar aanleiding van wat u hem hebt verteld zal de psycholoog u een voorstel doen over het vervolg traject. Het kan zo zijn dat één afspraak voor u voldoende is zodat u verder kunt gaan. Als dat niet zo is, kan de psycholoog u een kortdurende ondersteunend contact of een psychotherapie voorstellen.

 

 

Psychologische hulp

 

In het algemeen kunt u goed met moeilijke dingen omgaan die u in uw leven bent tegenkomen. Dat het om een verhuizing, een scheiding, een ziekte, om een probleem op het werk of om iets anders gaat, lukt het u even niet om er boven op te komen. Tijdens een klein aantal gesprekken helpt de psycholoog u om weer verder te gaan.

 

 

Relatietherapie

 

Een echtpaar kan om verschillende redenen een afspraak maken bij een psycholoog. De oorzaak kan bijvoorbeeld een communicatieprobleem zijn of een gebeurtenis (ziekte, verhuizing,ontrouw) die men niet gezamenlijk kan dragen, de wens van één van de twee partners om te scheiden of bij het risico van een conflict tijdens een scheiding. In het algemeen komen de twee partners samen op een eerste afspraak. Als dit niet mogelijk is of niet gewenst wordt door een van de partners komt elke partner eerst op een individueel gesprek voordat ze uiteindelijk samen op een volgend afspraak komen. Afhankelijk van wat er tijdens dit eerst gesprek wordt gezegd doet de psycholoog een voorstel over wat het vervolg kan zijn. Bij een relatietherapie wordt de nadruk gelegd op de interactie en de communicatie tussen de partners. Het komt vaak voor dat de psycholoog aan het echtpaar vraagt om tussen twee afspraken oefeningen te doen.

 

 

Psychotherapie

 

Als de problemen die u nu tegenkomt steeds terugkeren of uw leven te zwaar belemmeren zal de psycholoog u een psychotherapeutische behandeling voorstellen. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen kunnen angsten of depressies zijn. Maar ook problemen in de sociale omgang en moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen kunnen ook een reden zijn om een afspraak te maken. Soms heeft iemand moeite om met een situatie om te gaan zoals een verhuizing, een scheiding, het overlijden van een naaste. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen vanwege lichamelijke pijn die veroorzaakt of verergerd wordt door stress. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener; de psychotherapeut. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft.

 

 

Het begin

 

Vóór de psychotherapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, het intakegesprek genoemd. De intake kan uit meerdere gesprekken bestaan. Tijdens deze gesprekken zal de psychotherapeut uw problemen zo goed mogelijk in kaart brengen. Hij of zij zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby’s, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief? Ook zal de psychotherapeut u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt. Op basis van deze gegevens zal de psychotherapeut een diagnose stellen. De psychotherapeut maakt ook een inschatting van uw incasserings-vermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of psychotherapie een passende vorm van hulp is. Een psychotherapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u wel aankunnen. Als iemand in zijn privéleven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan psychotherapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat de psychotherapeut u adviseert om een andere vorm van hulp te kiezen. In een adviesgesprek zal de psychotherapeut de mogelijkheden voor psychotherapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Hij/Zij zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of u met de therapie wilt beginnen. Het is verstandig om er rustig over na te denken voor u een beslissing neemt.

 

 

De behandelvormen

 

In het ‘Cabinet de Psychologie et Psychothérapie’ worden verschillende vormen van psychotherapie gebruikt die u na de intakefase en volgens uw problematiek voorgesteld

kunnen worden.

 

 

De cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.

 

Systeemtherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

 

De psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

Zowel de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. Psychoanalyse gaat uit van een intensief therapeutisch contact: de patiënt ligt vier of vijf keer per week  op een bank, de psychotherapeut zit op een stoel erachter. Een psychoanalyse duurt doorgaans meerdere jaren. Bij psychoanalytische psychotherapie is de therapie minder intensief: de patiënt komt tweemaal per week tot eenmaal per twee weken. Anders dan bij psychoanalyse zitten patiënt en psychotherapeut tegenover elkaar. Psychoanalytische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren.

 

De cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

 

De groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep van (meestal) acht tot tien patiënten, ieder werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. De groep helpt daarbij. Deze vorm van psychotherapie is geschikt voor iedereen die ook met individuele psychotherapie behandeld kan worden. Er zijn psychotherapiegroepen voor onder meer patiënten met angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, arbeidsgerelateerde klachten, etc.

Bij de keuze voor diverse vormen van groepspsychotherapie spelen meerdere factoren een rol, zoals de problematiek, de mogelijkheden en de persoonlijke voorkeur van de patiënt in relatie tot diens omstandigheden.

De doelstelling en duur van groepspsychotherapie kunnen verschillen. Er is bijvoorbeeld de kortdurende, klachtgerichte groepspsychotherapie en de langer durende meer persoonsgerichte groepspsychotherapie. Ook zijn er vormen van kortdurende persoonsgerichte groepspsychotherapie. De duur kan variëren van twaalf tot zestien sessies tot een aantal jaren.

 

De voortgang

 

Als u na de intake besluit om in psychotherapie te gaan, begint de eigenlijke therapie.

U verkent samen met de psychotherapeut het probleem of de problemen en langzamerhand wordt duidelijk waar u in de therapie naartoe werkt. Ondertussen raakt u meer bekend en vertrouwd met elkaar en werkt u met de hulp van uw psychotherapeut aan uw problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon en van de gekozen vorm van psychotherapie. Als u zich beter voelt en/of het doel van de therapie is bereikt, volgt de eindfase van de therapie. U bouwt het contact af of u stopt, in overleg met de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Het is niet zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Het kan zijn, dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u vastloopt. Dat is vaak onvermijdelijk omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden. Uw  psychotherapeut helpt u door de moeilijke perioden heen.

 

 

Het resultaat

 

Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen. Vaak lukt dat, maar niet altijd. Van tevoren is niet precies te voorspellen wat het resultaat van de therapie zal zijn. Dat is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en van iemands mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat u de rest van uw leven gelukkig zult zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om problemen meer hanteerbaar te maken. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. De inzet van de cliënt is daarbij even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut.

 

 

Beroepscode

 

Het is voor u als cliënt van belang om te weten of de psycholoog of de psychotherapeut waarbij u in therapie bent of wilt gaan een erkende psycholoog of psychotherapeut is.

 

Sinds 25 juli 1985 is de titel van psycholoog in Frankrijk beschermd. Na een doctorale studie psychologie (5 jaar) en een stage moet iedere psycholoog net als andere (para)medisch beroepsbeoefenaars zijn diploma’s bij de regionale vestiging van het ministerie van gezondheidszorg laten registreren. Sinds 2003 moet iedere psycholoog die in Frankrijk werkzaam is een ADELI nummer hebben.

 

De bescherming van de titel van psychotherapeut in Frankrijk is door de ‘Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ‘ bepaald. Volgens deze wet mag iedere psycholoog die een studiestage van twee maanden heeft gedaan de titel van psychotherapeut aanvragen. In Nederland mag iemand zich pas psychotherapeut noemen nadat hij met goed gevolg na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding de erkende postdoctorale opleiding psychotherapie heeft afgerond, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk en supervisie door ervaren psychotherapeuten. Erkende psychotherapeuten staan ingeschreven in een overheidsregister. U kunt uw psychotherapeut vragen of hij of zij is ingeschreven in het register. U kunt ook zelf navraag doen bij het register. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

 

De psychologen van het ‘Cabinet de Psychologie et Psychothérapie’

 

Mev. Drs O.S.A. Chabas

Individuele -, relatie - en groepstherapie.

ADELI 9c9300547

BIG-Nummer 19049830625 Gz-psychologen

BIG-Nummer 39049830616 Psychotherapeuten

 

Linkedin :

Odile Chabas

 

 

 

Contact

 

Tel : 0594 35 02 64

 

Cabinet de Psychologie et Psychothérapie

942, Allée du Mont Grand Matoury

97351 Matoury

Guyane Française

 

Français / English / Nederlands